ការត្រជាក់ឧស្សាហកម្ម

ដំណោះស្រាយត្រជាក់សម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រៅនៃបណ្តាញថាមពល
BlackShields ផ្តល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ mono-block ដល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Power Grid នៅខាងក្រៅ។

3Industrial-cooling

 

ដំណោះស្រាយត្រជាក់សម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
BlackShields ផ្តល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ mono-block ដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៃស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

 image12

 

 

image13

 

 

 

 


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 26-03-2021