ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Monoblock សម្រាប់ BESS

  • Monoblock Air conditioenr for BESS

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Monoblock សម្រាប់ BESS

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ BlackShields EC series monoblock ត្រូវបានរចនាឡើងជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល។ ដោយពិចារណាលើសំណើគ្រប់គ្រងកម្ដៅសម្រាប់ថ្ម និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃធុងផ្ទុកថាមពល ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានរចនាឡើងជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ monoblock លំហូរខ្យល់ដ៏ធំ និងការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់កំពូល។