អង្គភាព Peltier TEC សម្រាប់ទូរគមនាគមន៍

  • Peltier TEC unit for Telecom

    អង្គភាព Peltier TEC សម្រាប់ទូរគមនាគមន៍

    អង្គភាពត្រជាក់ BlackShields TC TEC Peltier សម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ធ្វើឱ្យត្រជាក់ខាងក្នុង/ខាងក្រៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្នុង និងខាងក្រៅដែលមានការប្រកួតប្រជែង។ វាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា thermoelectric និងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ 48V DC ។ វាអាចដកកំដៅលើសចេញពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ដូចជាអាគុយនៅក្នុងធុងតូចៗ និងជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ក្នុងបន្ទប់ថ្ម។