ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ SpaceShields

  • SpaceShields air conditioner

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ SpaceShields

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SpaceShields® ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ ប្រសិទ្ធភាពថាមពល បរិស្ថាន និងដំណោះស្រាយភាពត្រជាក់ច្បាស់លាស់សម្រាប់បន្ទប់កុំព្យូទ័រទំហំធំ និងមធ្យម និងផ្តល់នូវបរិយាកាសល្អបំផុតរួមទាំងសីតុណ្ហភាព សំណើម និងអនាម័យជាដើមដល់ឧបករណ៍ និងធានាឱ្យមានស្ថេរភាព។ ប្រតិបត្តិការឧបករណ៍សម្រាប់ 365 ថ្ងៃ * 24 ម៉ោង។