ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កំពូលសម្រាប់ BESS

  • Top mounted air conditioner for BESS

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កំពូលសម្រាប់ BESS

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី BlackShields EC ត្រូវបានរចនាឡើងជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្ម (BESS)។ ដោយពិចារណាលើសំណើគ្រប់គ្រងកម្ដៅសម្រាប់ថ្ម និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃធុងផ្ទុកថាមពល ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានរចនាឡើងជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានម៉ោនខាងលើ លំហូរខ្យល់ដ៏ធំ និងការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ពីផ្នែកខាងលើនៃធុង។