ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (ទូឧស្សាហកម្មក្នុងផ្ទះ)

  • AC air conditioner for indoor industrial cabinet

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ AC សម្រាប់ទូឧស្សាហកម្មក្នុងផ្ទះ

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី BlackShields AC-L គឺជាដំណោះស្រាយភាពត្រជាក់ក្នុងឧស្សាហកម្មដែលត្រូវបានតំឡើងនៅផ្នែកម្ខាងនៃទូខ្ពស់ និងតូចចង្អៀតជាមួយនឹងការចែកចាយមិនស្មើគ្នា និងបញ្ឈរនៃប្រភពកំដៅនៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងផ្ទះដែលមានការប្រកួតប្រជែង។ វាមានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាកំដៅនិងការដំឡើងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗគ្នា។