គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួមបញ្ចូលគ្នាក្រៅ

  • outdoor integrated cabinet

    គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួមបញ្ចូលគ្នាក្រៅ

    គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួមបញ្ចូលគ្នាក្រៅ BlackShields ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានចែកចាយទំនាក់ទំនងចល័ត ដែលអាចបំពេញតាមសំណើសម្រាប់បរិយាកាសទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ និងការដំឡើង។ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ថ្ម ឧបករណ៍ចែកចាយខ្សែ (ODF) ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់/ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ) អាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីបំពេញតាមសំណើរបស់អតិថិជនជាហាងតែមួយ។