ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ AC សម្រាប់ទូរគមនាគមន៍

  • AC Air conditioner for Telecom

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ AC សម្រាប់ទូរគមនាគមន៍

    ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី BlackShields AC ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនៃទូរគមនាគមន៍ក្នុងបរិយាកាសក្នុង និងក្រៅផ្ទះដែលមានការប្រកួតប្រជែង។ ជាមួយនឹងបំពង់ខ្យល់ខ្លី និងលំហូរខ្យល់ដែលចែកចាយបានល្អ វាមានប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាកំដៅនៃទូក្នុងផ្ទះ/ខាងក្រៅ និងជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់កម្មវិធីទូរគមនាគមន៍។